• Home
 • Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni

Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi partinin (CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi ) ortak çalışmaları sonucu hazırlanan bir belgedir. Bu belge, Türkiye'nin içinde bulunduğu yönetim ve ekonomik krizlerin aşılması için milletin menfaatleri doğrultusunda belirlenen hedefleri, politikaları ve projeleri içermektedir. Metnin amacı, Türkiye'nin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve ülkenin geleceği için ortak bir vizyon oluşturmaktır.

Millet İttifakı'nın Ortak Cumhurbaşkanı Adayının Seçim Beyannamesi ve seçimlerden sonra uygulanacak Hükümet Programının ana omurgasını oluşturan metinde, 9 ana başlık altında, 75 alt başlıkta, 2300'den fazla somut hedef, politika ve projeler yer almaktadır.

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan bu 9 ana başlık altında belirlenen politikaların amacı, Türkiye'nin daha adil, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir toplum oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu politikaların uygulanmasıyla Türkiye'nin ekonomisi güçlenecek, eğitim kalitesi artacak, sosyal adalet sağlanacak ve ülkenin uluslararası alanda daha etkin bir rol oynaması sağlanacaktır.

Aşağıdaki başlıkları tıklayarak uygulanacak politikaların özetini görebilirsiniz.

Hukuk, Adalet, Yargı Politikaları

 1. Yargı Reformu: Yargı sisteminin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirecek reformlar yapılacak.
 2. Temel Hak ve Hürriyetler: Temel hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli adımlar atılacak.
 3. Seçim ve Siyasi Partiler Mevzuatı: Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Seçim barajı %3'e düşürülecek. Yurt dışında mukim 6 milyonu aşan vatandaşımızın doğrudan Meclis'te temsilinin sağlanması için en fazla 15 milletvekili ile temsil edilmek üzere yurt dışı seçim çevresi oluşturulacak.
 4. Hazine Yardımı: En son yapılan milletvekili genel seçiminde en az %1 oy alan siyasi partilerin hazine yardımından faydalanmasını sağlanacak.
 5. Baroların Bağımsızlığı: Baroların bağımsızlığı ve avukatların mesleklerini özgürce icra etmeleri için gerekli adımlar atılacak.
 6. Avukatlık Hizmetleri: Avukatlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.
 7. Adalete Erişim: Vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak için gerekli adımlar atılacak.

Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim Politikaları

 1. Yolsuzlukla Mücadele: Yolsuzlukla mücadele kapsamında gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası benimsenecek.
 2. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı: Millet İttifakı, kurumun mali kaynakları ile personel ve bilişim alt yapısını güçlendirecek, çalışmalarında idari özerkliğe sahip olmasını sağlayacak. Ayrıca MASAK'ta görevli uzmanların güvenceleri artırılacak ve MASAK'ın zamanında ve yeterli düzeyde dijital verilere ulaşmasının önündeki idari engelleri kaldıracaklar.
 3. Kamu İhale Kanunu: Kamu ihale kanunu yeniden düzenlenecek ve şeffaf bir şekilde uygulanacak.
 4. Şeffaflık: Kamu kurumları daha şeffaf hale getirilecek ve vatandaşların bilgi edinme hakları güçlendirilecek.
 5. Denetim ve Sayıştay: Sayıştay'ın denetim yetkileri artırılacak ve denetim faaliyetleri daha etkili hale getirilecek.

Ekonomi, Finans ve İstihdam Politikaları

 1. Ekonomik Hedefler: Temel ekonomik hedefler belirlenecek ve ekonomik büyüme sürdürülebilir hale getirilecek.
 2. Kamuda İsrafla Mücadele: Kamuda israfın önlenmesi için gerekli adımlar atılacak.
 3. Bütçe ve Kamu Harcamaları: Bütçe disiplini sağlanacak ve kamu harcamaları daha etkili bir şekilde yönetilecek.
 4. Vergi: Vergi sistemi yeniden düzenlenecek ve vergi adaleti sağlanacak.
 5. Kamu-Özel İşbirliği Projeleri: Kamu-özel işbirliği projelerine öncelik verilecek ve bu projelerin sayısı artırılacak.
 6. Finans Sektörü Politikaları: Finans sektörü politikaları yeniden düzenlenecek ve finansal istikrar sağlanacak.
 7. İstihdam ve İşsizlikle Mücadele Politikaları: İstihdamın artırılması için gerekli adımlar atılacak ve işsizlikle mücadele edilecek.

Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm

 1. Bilim Politikası: Bilim politikaları yeniden düzenlenecek ve bilimsel araştırmaların desteklenmesi sağlanacak.
 2. Tersine Beyin Göçü: Tersine beyin göçü engellenecek ve yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının ülkeye geri dönmesi teşvik edilecek.
 3. AR-GE ve Yenilikçilik: AR-GE faaliyetleri desteklenecek ve yenilikçilik teşvik edilecek. Bu kapsamda, özel sektörün AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi indirimleri sağlanacak.
 4. Girişimcilik: Girişimciliğin teşvik edilmesi için gerekli adımlar atılacak ve yeni işletmelerin kurulması desteklenecek.
 5. Dijital Dönüşüm: Dijital dönüşüm hızlandırılacak ve dijital teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, e-devlet uygulamalarının sayısı artırılacak ve vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişimi sağlanacak.

Sektörel Politikalar

 1. Tarım ve Hayvancılık: Tarım ve hayvancılık sektörleri desteklenecek ve üreticilerin gelirleri artırılacak. Bu kapsamda, tarımsal üretimde verimlilik artırılacak ve tarımsal ürünlerin pazarlama imkanları genişletilecek.
 2. Sanayi: Sanayi sektörü desteklenecek ve rekabet gücü artırılacak. Bu kapsamda, sanayi işletmelerine yönelik vergi indirimleri sağlanacak ve sanayi bölgelerinin sayısı artırılacak.
 3. Turizm: Turizm sektörü desteklenecek ve turizm gelirleri artırılacak. Bu kapsamda, turizm tesislerine yönelik vergi indirimleri sağlanacak ve turizmin çeşitlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.
 4. Enerji: Enerji sektörü yeniden yapılandırılacak ve enerji arz güvenliği sağlanacak. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılacak ve enerji verimliliği artırılacak.
 5. Ulaştırma: Ulaştırma sektörü geliştirilecek ve ulaşım altyapısı iyileştirilecek. Bu kapsamda, demiryolu ağının genişletilmesi için çalışmalar yapılacak ve hava yolu taşımacılığı teşvik edilecek.

Eğitim ve Öğretim Politikaları

 1. Okul Öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak ve kalitesi artırılacak. Bu kapsamda, okul öncesi eğitime erişimi zor olan çocuklar için destek programları uygulanacak.
 2. İlköğretim ve Ortaöğretim: İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitimin kalitesi artırılacak ve öğrencilerin başarı düzeyleri yükseltilecek. Bu kapsamda, öğrencilere yönelik destek programları uygulanacak ve öğretmenlerin mesleki gelişimi teşvik edilecek.
 3. Yükseköğretim: Yükseköğretimin kalitesi artırılacak ve üniversiteye giriş sınav sistemi yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, üniversitelerin akademik kadroları güçlendirilecek ve özel sektör ile işbirliği yaparak mezunların istihdam edilmesi sağlanacak.
 4. Özel Eğitim, Özel Yetenekli Öğrenciler: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi desteklenecek ve özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerinin ortaya çıkması sağlanacak.
 5. Yaşam Boyu Eğitim: Yaşam boyu eğitim fırsatları artırılacak ve bireylerin mesleki gelişimi desteklenecek. Bu kapsamda, mesleki eğitim programları yaygınlaştırılacak ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilecek.

Sosyal Politikalar

 1. Sağlık: Sağlık hizmetleri kalitesi artırılacak ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak. Bu kapsamda, sağlık kurumlarının altyapısı güçlendirilecek ve sağlık personelinin mesleki gelişimi teşvik edilecek.
 2. Sosyal Güvenlik: Sosyal güvenlik sistemi yeniden yapılandırılacak ve sosyal yardımların etkinliği artırılacak. Bu kapsamda, sosyal yardımların daha adil bir şekilde dağıtımı sağlanacak ve sosyal güvenlik primleri yeniden düzenlenecek.
 3. Engelliler: Engellilerin hayat standartları yükseltilecek ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı desteklenecek. Bu kapsamda, engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlarda ihtiyaçlarına yönelik destek programları uygulanacak.
 4. Kadınlar: Kadınların toplumsal hayata katılımı desteklenecek ve kadına yönelik şiddetle mücadele edilecek. Bu kapsamda, kadınların işgücüne katılımını artırmak için gerekli adımlar atılacak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir hukuki çerçeve oluşturulacak.
 5. Gençler: Gençlerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımı desteklenecek. Bu kapsamda, gençlere yönelik mesleki eğitim programları uygulanacak ve gençlerin işgücüne katılımı teşvik edilecek.

Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları

 1. Dış Politika: Dış politikada bağımsız bir duruş sergilenecek ve Türkiye'nin uluslararası alanda saygın bir konuma gelmesi sağlanacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin bölgesel liderlik rolü güçlendirilecek ve uluslararası ilişkilerde diyalog ve işbirliği esas alınacak.
 2. Milli Savunma: Milli savunma kapasitesi artırılacak ve Türkiye'nin güvenliği sağlanacak. Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu hızlandırılacak ve milli savunma sanayisi desteklenecek.
 3. Güvenlik ve Terörle Mücadele: Güvenlik güçleri desteklenecek ve terörle mücadele etkin bir şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık gösterilecek ve sınır güvenliği sağlanacak.
 4. Siber Güvenlik: Siber güvenlik kapasitesi artırılacak ve siber saldırılara karşı etkin önlemler alınacak. Bu kapsamda, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış personel yetiştirilecek ve kamu kurumları ile özel sektör arasında işbirliği sağlanacak.
 5. Göç ve Sığınmacı Politikaları: Göç ve sığınmacı politikaları yeniden düzenlenecek ve göçmenlerin entegrasyonu desteklenecek. Bu kapsamda, göçmenlerin eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda ihtiyaçlarına yönelik destek programları uygulanacak ve sığınmacıların barınma koşulları iyileştirilecek.

Kamu Yönetimi Politikaları

 1. Liyakate Dayalı Kamu Personel Yönetimi: Kamu personeli atamalarında liyakat esas alınacak ve liyakatsiz atamalar önlenerek, kamu hizmetlerinin kalitesi artırılacak.
 2. Bürokrasinin Azaltılması: Bürokrasinin azaltılması ve kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde sunulması için gerekli adımlar atılacak.
 3. Cumhurbaşkanlığı Bünyesindeki Birimler, Bakanlıklar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki birimler, bakanlıklar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar daha şeffaf ve hesap verebilir hale getirilecek.
 4. Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi için gerekli adımlar atılacak.